Еталони відділу

 

Пiд час проведення метрологiчних робiт вiддiл використовує 457 робочих еталонiв, з яких:
1 - вихiдний еталон України (установка еталонна для повiрки ЗВТ швидкостi повiтряного потоку),
1 - вторинний еталон України (вторинний еталон одиницi маси ВЕТУ-02-01-03-98),
47 - вихiднi еталони ДП "Донецькстандартметрологiя".

Вихiдний еталон України - еталонна установка повiрки ЗВТ швидкостi повiтряного потоку з найвищою в Українi точнiстю вiдтворює i передає розмiр одиницi швидкостi повiтряного потоку робочим ЗВТ.
На установках для повiрки ЗВТ швидкостi повiтряного потоку проводяться повiрка та дослiдження метрологiчних характеристик ЗВТ при проведеннi державної метрологiчної атестацiї усiх типiв анемометрiв, вимiрювачiв швидкостi, електротермоанемометрiв, сигнальних анемометрiв, анеморумбомiрiв, метеостанцiй, пневмометричних трубок в дiапазонi вiд 0,2 до 50 м/с, якi застосовуються у сферi охорони здоров'я, технiки безпеки, охорони навколишнього середовища, для облiку i витрати газiв та газопилових потокiв i т. iн.

Наявнiсть вторинного эталону ВЕТУ 02-01-03-98 iз середньо-квадратичним вiдхиленням 0,02 мг i вагiв фiрми "Сарториус" iз середньо-квадратичним вiдхиленням 0,0005 мг дозволяє вiддiлу забезпечити передавання розмiру одиницi маси вiд вторинних еталонiв до еталонiв Iа, I розрядiв i далi згiдно з ДСТУ 3381-96 "Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювань маси" до робочих засобiв вимiрювальної технiки.

Унiкальною є ваговимiрювальна установка з найбiльшою границею зважування 2000 кг. Її метрологiчнi характеристики, а також комплект спецiально пiдготовлених гир дозволяють повiряти еталоннi гирi IV розряду масою 200 кг, 500 кг, 2000 кг, а також еталоннi мiрники I розряду ваговим методом. Таким чином, вiддiл повiряє гирi еталоннi розрядiв Iа, I, II, III, IV, i робочi класiв точностi Е1, Е2, F1, F2, М1, М2, М3 у дiапазонi вiд 0,1 мг до 2000 кг з найбiльшою точнiстю передавання одиницi маси 3·10-10 кг, ваг лабораторних та загального призначення важiльних та електронних усiх типiв, дозаторiв вагових дискретної та безперервної дiї.

Першого березня, в зв'язку з відміною ГОСТ 8.520-84 ГСИ. Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки та ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия, набирають чинності наступні стандарти: ДСТУ 7269 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки та ДСТУ 7270 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації, вихід яких ми очікуємо з печаті.

У ціх стандартах міститься методика повірки і вимоги, як на тільки виготовлені і атестовані у якості робочих еталонів ваги і компаратори, так і на рівноплічні ваги, які виготовлені і атестовані до введення у дію вказаних стандартів.

Відділ має новітні та модернізовані установки:

 • Стаціонарна зразкова віброкалібрувальна установка СОВКУ - 68М призначена для повірки, калібрування та державної метрологічної атестації вібровимірювальних перетворювачів та вібровимірювальних пристроїв.
 • Установка забеспечує повірку у діапазоні від 5 до 10000 Гц, а також на камертонних стендах на частотах 200 Гц, 900 Гц при рівні віброускорення 1200м/с2.
 • Проведена модернізація дозволила розширити як динамічні, так і частотні діапазони, а допустимі границі основної похибки вбудованих віброперетворювачів за прискорюванням методом вторинного контролю у діапазоні частот складають:
  • від 5 до 20 Гц            не більше ± 4%;
  • від 20 до 1000 Гц      не більше ± 3 %;
  • від 700 до 10000 Гц              не більше ± 5 %.
Ваги-компаратор типу ССЕ 605, які мають технічні характеристики:
 • максимальне навантаження 610 г
 • електронний діапазон взваження 610 г 
 • дискретність відліку 0,01 мг 
 • середнє квадратичне відхилення 0,02 мг 
призначені для повірки та калібрування гир класу 
точності:
 • Е1   у діапазоні   від  100 г  до 500 г
 • Е2   у діапазоні   від  5 г  до 500 г
 • F1   у діапазоні   від  0,1 г  до 500 г
 • F2   у діапазоні   від  0,001 г  до 500 г

Установка автоколімаційна для повірки нівелірів та теодолітів призначена для визначення основних метрологічних характеристик усіх типів нівелірів, теодолітів та угломірної частини тахеометрів вітчизняного та закордонного виробництва, а також інших геодезичних приладів, принцип дії яких основан на використанні зорових труб, горизонтальних та вертикальних лімбов.

Установка призначена для відтворення лінії горизонту,вертикалі та плоского розгорнутого кута 180 ° у горизонтальній та вертикальній плоскостях світловими автоколімаційними візірними вісями.

Зміна кута нахилу візірної вісі, утворенної двома автоколімаційними зоровими трубами входять у діапазон від мінус 40 ° до 40 °, а середня квадратична похибка відтворення кута 180° не перевищує 0,7 ''

Оптичний контрольно-вимiрювальний прилад лабораторного типу високої точностi гонiометр-спектрометр ГС-2, робочий еталон 2-го розряду, дозволяє проводити вимiрювання мiр плоского кута призматичних (в тому числi багатогранних призм з кiлькiстю граней до 72) по 3 розряду з похибкою вимiрювання ± 2,0" в дiапазонi вiд 0° до 360°.

Еталонна ваговимірювальна установка ОВУ-2000 призначена для повірки еталонних гир

4 розряду номінальною масою 200 кг, 500 кг, 2 т та еталонних мірників 1 розряду місткістю 20 л, 50 л, 200 л, 500 л.

Технічні характеристики :

 • Найменша границя зважування (Mіn) 20 кг
 • Найбільша границя зважування (Mах) 2000 кг
 • Ціна поділки ненавантажених ваг 153 мг
 • Ціна поділки при Мах 213 мг
 • Похибка від нерівноплечості коромисла ваг 300 мг
 • Непостійність показів ненавантажених ваг 153 мг

Автоматичний електронний екзаменатор 1 розряду ЕО-1 дозволяє проводити повiрку автоколiматорiв 1 та 2 розрядiв, екзаменаторiв з лiмбовим вiдлiком, ампул рiвнiв та рiвнiв усiх типiв.

Атестація та повірка діафрагм, камер усереднення та вимірювальних трубопроводів виконується з урахуванням змін внесених у ДСТУ ГОСТ 8.586.1, ДСТУ ГОСТ 8.586.2 , ДСТУ ГОСТ 8.586.5 та рекомендацію “Стандартні діафрагми, камери усереднення та вимірювальні трубопроводи. Методика виконання вимірювань та контролю геометричних характеристик”