Фiналiсти конкурсу 2010

Лауреати конкурсу 2010


Цього року органiзацiйно-методична робота з конкурсу з пiдприємствами - учасниками йде дуже напружено. Проте, станом на сьогоднi в ньому беруть участь бiльш 230 видiв продукцiї - вiдзначив на засiданнi регiональної конкурсної комiсiї Всеукраїнського конкурсу якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - "100 кращих товарiв України" - 2010, що пройшов наприкiнцi минулого тижня (02.07.2010), вiдповiдальний секретар комiсiї начальник вiддiлу ДП "Донецькстандартметрологiя" Олександр Удовiченко.

На засiданнi комiсiї, яке пройшло пiд головуванням начальника Головного управлiння промисловостi й розвитку iнфраструктури облдержадмiнiстрацiї Олени Веровець, розглянутi першi пiдсумки регiонального етапу, затвердженi зразки нагород, а також перша частина переможцiв. Серед них ТОВ "Артемiвський хлiбокомбiнат плюс" (хлiб "Бахмутський"), ТОВ "Донецький завод газової й електропобутової апаратури" (плити газовi побутовi),ТОВ "Ляпко"(металогольчастi аплiкатори "Ляпко"), ДП "Донецька дорога" ( послуги з перевезення вантажiв), ТОВ "Дружкiвський машинобудiвний завод" (крiплення шахтне механiзована ДМ), Донецький НДI гiрничорятувальної справи "Респiратор" (апарат рятувальний пересувний). Намiчено провести врочисту церемонiю нагородження переможцiв i учасникiв регiонального етапу конкурсу у вереснi у Донецькому нацiональному українському музично-драматичному театрi.


З 1 квiтня оголошено про проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнку "Я хочу жити в якiсному свiтi-2010". Географiя конкурсу охопила всю Україну. На суд журi будуть представленi малюнки талановитих дiтей у вiцi вiд 5 до 17 рокiв. На регiональному рiвнi органiзатором конкурсу виступає ДП "Донецькстандартметрологiя".
Запрошуємо юних художникiв Донецького регiону взяти участь у виставцi-конкурсi "Я хочу жити в якiсному свiтi" в 2010 роцi.


1 березня розпочався Всеукраїнський конкурс якостi продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) "100 кращих товарiв України - 2010".
Конкурс традицiйно вiдбуватиметься у два етапи: регiональний та загальнодержавний. Регiональний проводитиметься з березня по липень. Наприкiнцi цього етапу визначаться переможцi, якi й змагатимуться за перемогу в конкурсi на загальнодержавному рiвнi, що вiдбудеться з липня по листопад.

Серед основних завдань конкурсу: визначення на конкурснiй основi кращих зразкiв української продукцiї (товарiв, робiт, послуг), пiдтримка iнiцiатив i зусиль товаровиробникiв по полiпшенню якостi продукцiї, створення сприятливих умов по розробцi й впровадженню на пiдприємствах, в органiзацiях i установах України систем керування якiстю, систем екологiчного керування, а також iнших сучасних систем керування; пiдвищення поiнформованостi органiв влади, пiдприємств, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї, населення щодо якiсної вiтчизняної продукцiї i її виробникiв.

Для участi в Конкурсi пiдприємство (органiзацiя або установа) подає до регiональної конкурсної комiciї (РКК) заявку встановленого зразка та сплачує реєстрацiйний внесок. Кiнцевий термiн подання заявки та сплати реєстрацiйного внеску для участi у регiональному етапi Конкурсу - 1 червня 2010 року. Кiнцевий термiн подання документiв учасниками регiонального етапу Конкурсу - 1 серпня 2010 року.

Перелiк документiв, якi необхiднi надати до РКК
(м. Донецьк, вул. Челюскiнцiв, 289, к.416, тел. 062-2580012):

Заявка на участь у конкурсi

Методика

Рекомендацiї

Програма конкурсу

На виконання Указу Президента України вiд 23 лютого 2001 року №113 "Про заходи щодо пiдвищення якостi вiтчизняної продукцiї", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 2001 року №1502 "Про щорiчний Всеукраїнський конкурс якостi" та рiшення вiд 25 листопада 2005 року Ради глав урядiв держав - учасниць СНД Держспоживстандарт України органiзовує проведення Всеукраїнського конкурсу якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - "100 кращих товарiв України" та конкурсу на здобуття Премiї СНД за досягнення у сферi якостi продукцiї та послуг.

З метою удосконалення органiзацiї та проведення зазначених Конкурсiв, Держспоживстандарт України проводить анкетування пiдприємств, якi взяли або планують взяти участь у Конкурсах, громадських органiзацiй та громадян.

Просимо вiдповiсти на запитання анкети та надати свої пропозицiї або побажання щодо проведення Конкурсiв.

Iнформацiю надати в друкованому або електронному виглядi до 10 лютого 2010 року за адресою: вул.Челюскiнцiв, 289, м. Донецьк 83121; e-mail: standart@csms.dn.ua .


12 сiчня 2010 року в ДП "Український Дiм" та в Центральному будинку офiцерiв Збройних Сил України вiдбулося нагородження переможцiв, лауреатiв i фiналiстiв Всеукраїнського конкурсу якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - "100 кращих товарiв України" 2009 року та 6-ої Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якiсному свiтi".

Нагороди отримали 110 переможцiв конкурсу, 86 його лауреатiв та 45 фiналiстiв, якi представили усi регiони України. А переможцiв конкурсу "100 кращих товарiв" цього року вiд Донецької областi 12:

  • в номiнацiї "Продовольчi товари" - пiдприємство "Банкор" та його пельменi "Люкс"; товариство "Прайм-продукт" - майонез "Провансаль"; "Дзержинський хлiбокомбiнат" - кекс "Дзержинський"; об'єднання "Артемсiль" - сiль кухонна йодована; Горлiвський м'ясокомбiнат - ковбаса сирокопчена "iталiйська" вищого сорту";
  • в номiнацiї "Промисловi товари для населення" - товариство "Шахтарський трикотаж" - трикотажнi вироби для дiтей;
  • в номiнацiї "Товари виробничо-технiчного призначення" - завод будiвельних матерiалiв "Астор" - сумiш бетонна; пiдприємство "Центромаш" - риштування для будiвельних i ремонтних робiт; товариство "Iнтертехнiка" - шафа холодильна торговельна; УкрНДIВЕ - джерела живлення шахтнi; пiдприємство "Енергомашспецсталь" - ротор генератора;
  •  в номiнацiї "Роботи або послуги, якi виконуються або надаються в побутовiй та виробничiй сферi" єдиний переможець - державне пiдприємство "Укрвуглеякiсть" iз послугою з iнспектування процесiв видобутку, переробки, випробування й контролю якостi вугiлля й вугiльної продукцiї

Нашi переможцi Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якiсному свiтi": у номiнацiї "Ми архiтектори якiсного свiту" у третiй вiковiй категорiї (13-17 рокiв) перше месце - у Мирослави Вiноградової за картину "Складемо яскравий свiт iз яскравих кришталикiв". За технiку виконання була вiдзначена робота Микити Чумаченко. Мирослава та Микита - вихованцi Горлiвської образцової студiї "Дивосвiт", керiвник Вiкторiя Колоколова.