Про Центр - Загальний опис
____________________________________________________________

Основні напрямки діяльності

Державне пiдприємство "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Донецькстандартметрологiя")  засноване на основі державної власності та належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Уповноважений орган управління).

ДП "Донецькстандартметрологiя" забезпечує реалізацію державної політики України в сфері  метрології, стандартизації,  сертифікації та державного метрологічного контролю.

У ДП "Донецькстандартметрологiя" розроблено та впроваджено систему управлiння якістю послуг згідно з міжнародним стандартом ДСТУ ISO 9001:2009 (сертифікат №UA 2.011.07292-12 від 12.11.2012, чинний до 11.11.2017), направлену на створення, підтримку та постійне поліпшення умов, при яких потреби клієнтів в наступний час та в майбутньому - головне в роботі кожного співробітника.

Основні зобов’язання колективу - максимальне забезпечення потреб клієнту, використовуючи при цьому компетентність та професіоналізм, гарантуючи об’єктивність, конфіденційність та взаємно поважні стосунки.

Дiяльнiсть у сфері випробувань

Вiддiл з випробувань продукцiї та сировини ДП "Донецькстандартметрологiя" акредитований вiдповiдно до вимог ДСТУ ISO/IEC17025:2006 (атестат акредитацiї зареєстрований у Реєстрi ООВ 18 грудня 2008 року за №2Н625, Рiшення НААУ щодо розширення галузi акредитацiї вiд 28.12.2009) на право проведення випробувань продукцiї на вiдповiднiсть обов'язковим i добровiльним вимогам нормативних документiв, якi дiють в Українi: державних i мiждержавних стандартiв; документiв, що регламентують вмiст iнгредiєнтiв та визначають безпечнiсть та якiсть продукцiї.

Компетентність у сферi випробувань дозволяє:

 • проводити випробування харчової продукції та продовольчої сировини з метою встановлення вмісту токсичних елементів (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Fe, As) та інших макро- і мікроелементів, радiонуклідів, мікотоксинів, гiстаміну;
 • визначати залишкову кількість пестицидів, гормональних препаратів, нiтратів, нiтритiв;
 • виявляти вміст мiкродомiшок в алкогольних напоях;
 • проводити широкий спектр випробувань продукцiї за фізико-хімічними показниками харчової продукцiї та продовольчої сировини; посуду (форфорового, керамiчного, скляного); парфумерних, косметичних виробiв, мийних засобiв; 
 • визначати вмiст генетично-модифiкованих органiзмiв (ГМО) в харчовiй продукцiї та продовольчiй сировинi, кормах, комбiкормах, комбiкормової сировинi;
 • визначати вмiст радiонуклiдiв в будiвельних матерiалах ;
 • проводити випробування нафтопродуктiв, хiмiчних речовин;
 • проводити випробування електропобутової технiки та технологiчних лiнiй на електробезпеку;
 • визначати функцiональнi показники якостi вiкон, дверей полiвiнiлхлоридних, дерев'яних, металевих конструкцiй;
 • визначати мiнiмальнi величини опору сейфiв, сховищ, АТМ - сейфiв

Точнiсть результатів випробувань підтверджується наявністю сертифікатів професійного тестування лабораторій міжнародних та українських раундів.

При цьому замовникам Центру гарантується об'єктивнiсть, незалежнiсть, точнiсть виконаних випробувань і конфіденційність їх результатів.

Повноваження в сфері метрології

12 метрологічних відділів ДП "Донецькстандартметрологiя" уповноважені Держспоживстандартом України і мають право виконувати повний комплекс метрологічних робіт, а саме

 • повірку, державну метрологічну атестацію, калібровку понад 700 видів засобів вимірювальної техніки;
 • точні та високоточні вимірювання в усіх галузях;
 • розробку та атестацiю оригінальних програм і методик виконання вимірювань;
 • атестацію вимірювальних, аналітичних, випробувальних лабораторій;
 • надання дозволів на ввезення ЗВТ в Україну (їх продаж, прокат); 
 • метрологічне обстеження умов при организації ремонту та повірок ЗВТ;
 • аналіз стану вимірювань в усіх галузях;
 • державні випробування ЗВТ;

Для проведення метрологічних робіт ДП "Донецькстандартметрологiя" має сучасне обладнання, 3 державних еталона, 2465 робочих еталонів, розташованих в містах: Донецьк, Макіївка, Бахмут, Єнакієво, Покровськ, Марiуполь, Краматорськ, Горлiвка.

Фонд нормативної документації

Центр підтримує в актуалізованому стані унікальний фонд нормативної документації, діючих на территорії України, в тому числі державні стандарти України (ДСТУ) і державні класифікатори (ДК), міждержавні стандарти (ГОСТ), міжнародні стандарти (ISO, IEC, EN, керівництва ISO/IEC), технічі вимоги (ТУ) на продукцію підприємств Донецької області.

На базі фонду замовникам пропонується:

 • розробка технiчних умов на продукцiю;
 • державна реєстрацiя ТУ i змiн до них;
 • копiювання нормативної документацiї;
 • довiдково-iнформацiйнi послуги;
 • тематичний пошук нормативної iнформацiї.

Підготовка фахівців

Центр пропонує замовникам підвищення кваліфікації під час стажування в своїх підрозділах або короткотермінове навчання в Українському науково-дослiдному i навчальному центрі проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi (ДП "УкрНДНЦ") на навчальній базі ДП "Донецькстандартметрологiя".

Професію за фахом «Метрологія, стандартизація, сертифікація» можно отримати в Донецькому національному університеті, за фахом «Якість, стандартизація і сертифікація» в Донецькому національному технічному університеті, які щорічно, разом з Центром набирають студентів на денне та заочне відділення.