Сертифікація
____________________________________________________________

Орган  з сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП "Донецькстандартметрологiя" призначений  та уповноважений  на проведення робіт із сертифікації продукції, послуг та систем управління  в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО (свідоцтва №  UA.P.029,  UA.PN.029  вiд 30.03.2011 р., № UA.MQ.038 від 11.04.2011р.)

Повноваження та призначення Органу з сертифікації  передбачає:

  • сертифікацію окремих виробів, партій імпортованої або вітчизняної продукції;
  • сертифікацію продукції, що виробляється серійно вітчизняними та закордонними виробниками, за схемами з обстеженням виробництва, атестацією виробництва та з оцінкою системи управління якістю продукції;
  • визнання сертифікатів відповідності, виданих в країнах, з якими Україна має угоду про співробітництво у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
  • консультування фахівців підприємств, які впроваджують мiжнароднi стандарти;
  • сертифікацію послуг тимчасового розміщення (проживання) та послуг харчування закладів ресторанного господарства, що надаються суб'єктами туристичної діяльності, послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових, послуг перукарень.;
  • сертифікацію систем управління.

Сертифікація продукції дозволяє забезпечити її конкурентоспроможність, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Сертифікат - це гарантія якості товару і підтвердження його безпечності.

Сертифікація продукції закордонного походження дозволяє значно здешевити і спростити механізм ввозу імпортної продукцію на митну територію України.

Продукція, що сертифікована, має пріоритет в отриманні державних замовлень.

Результати випробувань сертифікованої продукції можуть використовуватись в інших країнах згідно з існуючими двосторонніми договорами.

Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї, вживання або використання якої може бути небезпечним для споживача, віднесене законодавством України до законодавчо регульованої сфери, i є обов'язковим для виробника або постачальника такої продукцiї. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї в законодавчо-регульованiй сферi здiйснюється шляхом її сертифiкацiї. Яку саме продукцiю вiднесено до законодавчо-регульованої сфери, визначено в перелiку продукцiї, що підлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi. Проте цей перелiк охоплює невеликий спектр продукцiї, i обов'язкова сертифiкацiя здiйснюється тiльки за показниками безпеки.

 Для виробникiв або постачальникiв, продукцiя яких не входить в законодавчо-регульовану сферу, i якi бажають продемонструвати, що їх продукцiя є не тiльки безпечною, а i якiсною, пропонуємо рiшення - добровiльну сертифiкацiю продукцiї, яка здiйснюється в законодавчо нерегульованiй сферi згiдно порядку, визначеному договором мiж заявником (виробником, постачальником) i органом сертифiкацiї. Заявник самостiйно визначає, на вiдповiднiсть яким показникам вiн бажає пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї i замовляє схему сертифiкацiї. Незалежнi експерти органу сертифiкацiї i випробувальної лабораторiї здiйснюють компетентну оцiнку вiдповiдностi продукцiї i оформляють пiдтверджуючий документ - сертифiкат вiдповiдностi.

Добровiльна сертифiкацiя продукцiї набуває велику популярнiсть серед українських виробникiв i постачальникiв завдяки:

  • пiдвищенню привабливостi продукцiї в очах замовникiв i завоюванню їх довiри;
  • пiдвищенню конкурентоспроможностi продукцiї i отриманню переваг під час участi у тендерах;
  • пiдвищенню власної упевненостi керiвництва пiдприємства - виробника або постачальника продукцiї в її якостi.

 Добровiльна сертифiкацiя в Нацiональнiй системi сертифiкацiї УкрСЕПРО здiйснюється згiдно з вимогами ДСТУ 3413-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції».

 Результати випробувань сертифікованої продукції можуть використовуватись в інших країнах згідно з існуючими угодами про взаємне визнання та співробітництво.

Роботу з сертифікації  продукції  за різними напрямками на високому рівні й у строк об'єктивно й компетентно виконують кваліфіковані фахівці – аудитори в Системі сертифікації продукції.

Номенклатура продукцiї, щодо якої призначений та уповноважений на проведення робiт ОС ДП "Донецькстандартметрологiя" 
Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї


____________________________________________________________
Дивіться також:
Сертифікація систем управління

Сертифікація харчової продукції й продовольчої сировини

Сертифікація промислової продукції та послуг